Waalwijk gezond en actief in het Gezond en Beweeg LAB.

Wist je dat bijna de helft van de Waalwijkers te weinig beweegt en dat 55% overgewicht heeft? Mensen met een beperking bewegen zelfs nog minder. In het Gezond en Beweeg LAB stond daarom de vraag centraal: Hoe kunnen we samen werken aan een gezonde en actieve samenleving in Waalwijk. Een samenleving waar mensen een gezonde leefstijl hebben en volop in beweging zijn, ook de kwetsbare inwoners. Dit met als doel om ook echt samen aan de slag te gaan met de actiepunten. Op 27 november j.l. gingen 24 deelnemers samen op onderzoek in het Gezond en Beweeg LAB. Het LAB kent een vervolg en is ook op 2 april bij elkaar gekomen. Het Gezond en beweeg LAB werkt aan vier sporen:

  • Meer bekendheid, samenwerking en beter gebruik van het aanbod
  • Achter de voordeur en drempels verlagen in meedoen
  • Meer bewustwording en creëer een ander beeld van bewegen en gezonde leefstijl
  • Begin de verandering zo vroeg mogelijk, bij de ouders en op school

Meer informatie over het vervolg vindt u in onderstaande verslagen. Het LAB komt niet meer als LAB bij elkaar. Wel hebben de deelnemers nog op verschillende manieren contact met elkaar en met de gemeente. Het LAB is dus verder gegaan als dynamisch netwerk.

In het kort de stand van zaken ten aanzien van de vier werkgroepen:

Meer bekendheid, samenwerking en beter gebruik van het aanbod

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd om Go Waalwijk te promoten bij evenementen, toernooien en activiteiten. GO wordt steeds meer omarmd door het verenigingsleven. Er waren allerlei fantastische initiatieven zoals het GO-lied en dans, de expositie Crossing- Art & Sport en het GO Waalwijk Festival, waar ook enkele LAB deelnemers een actieve rol hebben vervuld. Het idee om met vlogs van GO-jeugdambassadeurs (jeugdleden van verenigingen) te gaan werken, krijgt een vervolg met de start van GO Play waarbij een voorbeeldvlog door een ervaren vlogger wordt gemaakt. En er wordt gewerkt aan het GO Cookingproject waarbij gekeken wordt in welke supermarkten een GO vitrine kan worden gerealiseerd.

Achter de voordeur en drempels verlagen in meedoen

Door het bestaand initiatief NDC Waalwijk ‘de wandelgroepen van de National Diabetes Challenge’ uit te breiden naar andere wijken en gezonde leefstijl in plaats van enkel wandelen te promoten, worden meer mensen achter de voordeur bereikt. Er is met de werkgroep gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen en er is met diverse partners een subsidieaanvraag voorbereid. Doelstelling is om te komen tot een startend samenwerkingsverband die preventief en pro-actief in de wijk aanwezig is met een aanbod dat aansluit bij de huidige en toekomstige zorgbehoeften van de mensen in de wijk.

Meer bewustwording en ander beeld van bewegen en gezonde leefstijl creëren

Vanuit Antoniushof is er o.a. een mini 80 en een kidsclub georganiseerd waarbij ouderen en kinderen samen ‘gezond’ hebben gekookt en ouders hebben gestemd wie de beste chefkok is. Er zijn extra beweegmomenten opgenomen zoals stoelyoga en Tai Chi. De activiteiten waren een groot succes en zijn mede geïnitieerd door de beweegcoach senioren in samenwerking met de zorginstellingen. De activiteiten hebben een vervolg gekregen. Elke woensdagmiddag worden er spelletjes gespeeld waarbij nu ook tafeltennis aan toe is gevoegd. In de toekomst volgt er mogelijk een toernooi en er zijn ook al ideeën om tafeltennis voor ouderen op andere locaties aan te bieden.

Begin de verandering zo vroeg mogelijk, bij de ouders en op school

Er is een multidisciplinair overleg gestart tussen de GGD (Jeugdartsen en Verpleegkundigen) en de kinderfysiotherapeuten van Waalwijk waarbij signalering en preventie breder wordt opgepakt en casussen kunnen worden besproken. Dit is gestart in mei 2019 en krijgt nu vervolg door landelijke ondersteuning vanuit het JOGG-bureau om te komen tot een ketenaanpak overgewicht in Waalwijk. Een deel van de werkgroep is bij dit VPZ overleg betrokken en zij blijven ook betrokken bij de ketenaanpak.