Innovatie in het groen in het Groen en natuur LAB Waalwijk.

Zowel in Nederland als in de rest van de wereld vindt er veel innovatie in het groen plaats. Bomen kunnen immers ook op gebouwen worden geplaatst en wat te denken van verticale tuinen. Wie wil er nu geen moestuin naast de voordeur. Wat zijn de mogelijkheden in Waalwijk? Dit hebben we in het Groen en Natuur LAB op 11 december jl. onderzocht. 22 deelnemers gingen samen op onderzoek uit. Het was soms even zoeken. Hoe kom je van die mooie voorbeelden naar realisatie in de Waalwijkse praktijk? En wat kunnen inwoners, ondernemers en organisaties daar zelf in bijdragen. Het LAB kent een vervolg. Ook op 19 maart en 8 oktober is het LAB bij elkaar geweest met een vervolg in januari 2020.

Het Groen en Natuur LAB werkt aan drie sporen:

  • Meer biodiversiteit met bloemenweides en ander (ecologisch) groen onderhoud
  • Vergroenen van schoolpleinen en binnen met buiten verbinden
  • Voorbeeldstraat inrichten

Meer informatie over het vervolg vindt u in onderstaande verslagen. Het LAB komt niet meer als LAB bij elkaar. Wel hebben de deelnemers nog op verschillende manieren contact met elkaar en met de gemeente. Het LAB is dus verder gegaan als dynamisch netwerk.

In het kort de stand van zaken ten aanzien van de drie werkgroepen:

1. Versterken Biodiversiteit

De werkgroep heeft een eerste inventarisatie gemaakt waar de biodiversiteit versterkt kan worden. De deelnemers zijn de wijken in geweest en hebben Waalwijk ingedeeld aan de hand van een stoplichtmodel. Een soort SWOT analyse. Samen met de gemeente zijn een aantal proeftuinen/ pilotlocaties gekozen om meer biodiversiteit te gaan ontwikkelen. In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van het eerste pilotproject, Floris V-laan. Het is een mooi stuk van de Halve Zolenpark die veel potentie heeft voor meer biodiversiteit. Er is een groot insectenhotel geplaatst en er zijn verwilderingsbollen geplant. Dit voorjaar worden er verschillende soorten bomen en heesters geplant en inheems bloemenzaad ingezaaid. Ook het plaatsen van het bord was een idee vanuit het Groen en Natuur LAB. Op deze manier laten we zien waar we aan biodiversiteit werken en besteden we meer aandacht aan het belang ervan. Op verschillende manieren is het bericht ook verspreid via (social) media.

Dit jaar gaan we door met andere pilotprojecten, park tussen Galgenwiel en Hoefsvengebied, achter het ziekenhuis en stuk winterdijk. De werkgroep gaat een voorstel maken voor de invulling van deze plekken en de gemeente gaat kijken wat en hoe we het kunnen oppakken i.v.m. budget. De gemeente is daarnaast in contact met het Waterschap om de taluds bij de waterlopen extensiever te gaan beheren en samen met de werkgroep gaan we met afdeling communicatie kijken hoe we meer bewustwording en draagvlak bij de inwoners kunnen creëren.

2. Vergroenen Schoolpleinen

De werkgroep heeft o.a. een krantenartikel geschreven en contact gezocht met scholen en medezeggenschaps-/ ouderraden om hen te stimuleren met het vergroenen van schoolpleinen aan de slag te gaan. Hieruit bleek dat er niet veel animo was. De werkgroep volgt de voortgang van het groene schoolplein van de Theresiaschool en publiceert een aantal artikelen hierover om alsnog mensen te enthousiasmeren en bewust te maken. Ook vanuit de gemeente blijven we aandacht besteden aan het nut en noodzaak om de schoolomgeving te vergroenen. Dit is een iets bredere benadering dan alleen het schoolplein.

3. Voorbeeldstraat

De werkgroep wil een kader opstellen om een ‘groen en klimaatbestendige voorbeeldstraat in Waalwijk’ in te richten. Zij hebben hiervoor een stageopdracht geformuleerd en onder een aantal scholen uitgezet. Twee scholen hebben enthousiast gereageerd: Willem van Oranje en het Mollercollege maar helaas heeft dit niet tot scholieren geleid die de opdracht gaan uitvoeren. Vanuit de gemeente willen we kijken of we de voorbeeldstraat op een andere manier kunnen realiseren. We nemen het idee in ieder geval mee in het Integraal Uitvoerings Plan. Daarnaast willen we voor het nieuwe studiejaar kijken of we een stageopdracht weg kunnen zetten bij HBO of Universiteit hierin. Wij hopen op deze manier toch een vervolg te kunnen geven aan het goede idee vanuit het LAB.